Audyt systemu utrzymania czystości i porządk

Audyt systemu utrzymania czystości i porządk

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym W książce ODDK znajdziesz 67 list kontrolnych z suplementem elektronicznym. Należy ona do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, rada gminy uchwala zarówno regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie

bootcatch clean blog

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące się do poszczególnych standardów kontroli. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat:
działań, jakie powinny być podejmowane przez kierowników jednostek, aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości,
korekt finansowych w przypadku zamówień objętych projektami unijnymi,
właściwej organizacji kontroli zarządczej, umożliwiającej realizację celów i zadań jednostki w sposób legalny, efektywny, oszczędny oraz terminowy.
W publikacji uwzględniono ponadto rozwiązania prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 odnoszące się do odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi.

Z książki dowiesz się:
Pojęcie kontroli zarządczej
Akty prawne i inne źródła regulujące problematykę kontroli zarządczej
Definicja zamówień publicznych i ich znaczenie dla publicznej gospodarki finansowej
Akty prawne regulujące udzielanie zamówień publicznych
Cele kontroli zarządczej i ich odniesienie do problematyki zamówień publicznych
Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie kontroli zarządczej oraz ich zadania z tym związane
Szczególna pozycja Ministra Finansów w obszarze kontroli zarządczej
Standardy kontroli zarządczej dotyczące środowiska wewnętrznego z perspektywy problematyki udzielania zamówień publicznych
Standardy kontroli zarządczej dotyczące środowiska wewnętrznego z uwzględnieniem specyfiki zamówień publicznych
Cele i zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej o szczególnym znaczeniu dla zamówień publicznych
Standardy kontroli zarządczej dotyczące celów i zarządzania ryzykiem jako elementu kontroli zarządczej
Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka w procesie udzielania zamówień publicznych
Mechanizmy kontroli, które mogą być zastosowane wobec ryzyk zidentyfikowanych w procesie udzielania zamówień publicznych
Wpływ elementu kontroli zarządczej w postaci informacji i komunikacji na prawidłowość udzielania zamówień publicznych
Znaczenie standardów elementu kontroli zarządczej w postaci informacji i komunikacji dla prawidłowości udzielania zamówień publicznych
Monitorowanie i ocena jako element kontroli zarządczej służący ocenie jej skuteczności, w tym względem zamówień publicznych
Standardy monitorowania i oceny oraz ich realizacja względem zamówień publicznych
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczących udzielania zamówień publicznych
Wybrane zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Przykłady rozwiązań, których przyjęcie w ramach kontroli zarządczej w jednostce może zapobiec powstaniu naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym W książce ODDK znajdziesz 67 list kontrolnych z suplementem elektronicznym. Należy ona do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania.
W ramach tych zadań, rada gminy uchwala zarówno regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jak i szereg innych niezbędnych dokumentów. Książkę stanowi 67 list kontrolnych badających wykonanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.
Każda lista poprzedzona jest szczegółowym komentarzem co do podstawy prawnej podejmowanego badania. Autorzy opracowali listy w 8 kategoriach zadań:
- Prawo miejscowe dotyczące realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Zamówienia publiczne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług.
- Postępowanie podatkowe dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Postępowanie kontrolne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Sprawozdawczość z gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Postępowanie administracyjne w sprawie kar pieniężnych.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny, który zawiera wzory list kontrolnych w formacie MS Word i umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, a także uzupełnienia o własne dane, zapis, wydruk.