Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w fir

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w fir

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności, które należy podjąć, by zapewnić optymalny nadzór nad operacjami gospodarczymi. Autorka formułuje zasady kontroli oraz wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne i organizacyjne, popierając je radami oraz ilustrują

bootcatch clean blog

Komentarz ze wzorami pism odpowiada m.in. na następujące pytania:

- Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?
- Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?
- Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrolę w administracji rządowej?
- Jak poprawnie udokumentować wyniki kontroli?
- Jakie są uprawnienia i obowiązki stron postępowania kontrolnego, tj. kontrolowanego i kontrolującego?

Komentarz uwzględnia aktualne zmiany Standardów kontroli w administracji rządowej dokonane w dniu 31 sierpnia 2017 r., które są jednym z podstawowych (po komentowanej ustawie) dokumentów odnoszących się do postępowania kontrolnego prowadzonego w sektorze rządowym.

Opracowanie zawiera ponad 30 wzorów pism - stosowanych zarówno przez kontrolerów, jak i przez kontrolowanych - które mogą być wykorzystywane w toku kontroli.

Adresaci:
Książka pomoże w pracy zarówno kontrolerów, koordynatorów, kierowników komórek do spraw kontroli, jak i pracowników różnych stopni zarządzania w jednostce kontrolującej. Będzie istotnym wsparciem w zakresie korzystania z uprawnień przysługujących jednostkom objętych kontrolą, wywiązywania się z obowiązków związanych z postępowaniem kontrolnym, czy też możliwości odwoływania się od wyników kontroli. Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności, które należy podjąć, by zapewnić optymalny nadzór nad operacjami gospodarczymi. Autorka formułuje zasady kontroli oraz wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne i organizacyjne, popierając je radami oraz ilustrując przykładami. W przejrzysty sposób, osadzając komentarz w realiach praktyki gospodarczej, szczegółowo scharakteryzowano kontrolę: środków pieniężnych, rozrachunków i rozliczeń, zapasów, aktywów trwałych, zatrudnień i wynagrodzeń, kosztów, przychodów, środków trwałych w budowie, funduszy i kapitałów. Książka stanowi praktyczny poradnik dla głównych księgowych, właścicieli firm, menedżerów, pracowników urzędów skarbowych oraz pomoże w budowie sprawnie funkcjonującego systemu finansowo-księgowego.
W książce znajdziesz:
1. Definicja kontroli finansowo-księgowej
2. Odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie kontroli
3. Kontrola obrotów gotówkowych i bezgotówkowych
4. Kontrola należności i zobowiązań
5. Kontrola rzeczowych aktywów obrotowych
6. Kontrola rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
7. Kontrola zatrudnienia i wynagrodzeń
8. Kontrola kosztów
9. Kontrola przychodów
10. Kontrola środków trwałych w budowie
11. Kontrola funduszy i kapitałów
12. Inwentaryzacja elementem kontroli finansowo-księgowej
13. Kontrola systemów informatycznych
14. Centra kontroli finansowo-księgowej
Zakończenie
Test z kontroli finansowo-księgowej
Bibliografia
Przepisy prawne
Spis tabel
Spis schematów